Kdy má svátek Pavel

Pavel

29

Pavel má svátek 29. 6., což tento rok byla sobota.