Kdy má svátek Edita

Edita

13

Edita má svátek 13. 1., což tento rok byla sobota.